I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn!

Ärade besökare,

Alltsedan medeltidens mörka århundraden har vetenskapliga upptäckter förändrat vår civilisation på många sätt och fungerat som ett verktyg i människans strävan efter att förstå och realisera sanningen och syftet bakom skapelsen, hennes plats i universum och hur saker och ting fungerar och interagerar med varandra. De vetenskapliga framstegen har gjort saker och ting som tidigare uppfattades som rena
mirakel möjligt för alla att ta del av och vetenskapsmän arbetar frenetiskt med att tillryggalägga för oss ännu okända ting.

Vad många dock inte känner till så har många av dåtidens viktigaste vetenskapliga upptäckter gjorts av muslimska vetenskapsmän såsom Geber, Avicenna, Nasir al-Din Tusi, etc. Faktum är att Islam är en
religion som förespråkar vetenskap och sökandet efter realisering av verkligheten. Koranen och många autentiska ahadith (islamiska återberättelser) är bland källorna som nämnt många vetenskapliga
upptäckter långt innan vetenskapsmän med hjälp av nya tekniker kunnat bekräfta dessa sanningar.

Syftet och målet med denna sida är att kunna erbjuda en del av de sanningar som koranen och många autentiska återberättelser talar om med hjälp av vetenskapliga upptäckter. Dock är det viktigt att
understryka det faktum att de vetenskapliga artiklar som läggs upp på denna sida inte nödvändigtvis är den ultimata och slutgiltiga sanningen som koranen eller de autentiska återberättelserna talar om,
utan en del av den verklighet som mänskligheten hittills kunnat bekräfta genom observation och iakttagelser. Den ultimata sanningen och verkligheten bakom varje skapat ting ligger hos Gud (genom den heliga Koranen) och hos pionjärerna såsom Profeten Mohammad(S) och hans ättlingar, Ahl al-Bait(A) som innehade Ilm al-Ladduni (inspirerad och esoterisk Gudagiven kunskap). Bland dessa fjorton
heliga människor är den sjätte imamen, Imam Sadiq(A), av stort intresse för hela världen. Han utbildade bland annat den världskända Jabir ibn Hayyan, ”Fadern av kemi”, känd som Geber i väst och många andra som följde efter. Det var dem som blev orsaken till att Baghdad senare år 800 blev världens mittpunkt där vetenskapsmän från både väst och öst samlades för att analysera Guds verk genom experimentella metoder som tidigare brast hos gamla grekerna och resten av världen.

Så följ med oss på denna resa så vi tillsammans kan betrakta och beundra skönheten bakom skapelsen som Ahl al-Bait(A) och deras följeslagare presenterade till människan genom deras inspirationer,
strävanden och vetenskapliga framgångar.

/ Den Väntades Vänner

Imam Jafar Sadiq(A)

"Precision, riktighet och begrundandet över visdom och vetenskaper får människans hjärna att utvecklas." (Majlisi, Bihar al-Anwar, vol. 78, sid. 247)

Vetenskapliga citat

Vitsord

Sociala nätverk

Nyhetsbrev

Back to Top