• Storhjärnan och dess funktion
  Storhjärnan och dess funktion
  Inga kommentarer till Storhjärnan och dess funktion

   

  Tankar, rörelse, känslor och beslut. Vardagliga rörelser som fladdrar genom vår hjärna varje dag, dag in, dag ut. Men vad är det som styr dessa rörelser och funktioner och hur påverkar de oss?

  Den ansvariga källan för dessa funktioner är hjärnan. Cerebrum [latin för ”storhjärna”] är den största delen av hjärnan, som upptar mer än 85 % av hjärnvolymen. Hos människa är storhjärnan bäst utvecklad bland de fyra delarna av hjärnan och ansvarig för att bearbeta intryck och sinnen, rörelser och de högre funktionerna (känslor, språk, minne). Storhjärnan är uppdelad i fyra sektioner, som kallas för ”lober”: frontalloben (pannloben), parietalloben, nackloben och temporalloben.

  Ifall man granskar den främre delen av skallen närmare, bakom den synliga pannan, finner man området pannloben i storhjärnan. Vad kan fysiologin berätta om pannlobens funktion? Läroboken med titeln ”Seeley’s Essentials of Anatomy & Physiology” skriver följande om området:
  Pannloben är viktig vid viljestyrda rörelsefunktioner, motivation, aggression, luktsinnet och sinnesstämning. Den främre delen av pannloben, prefrontalkortex är delaktig i personlighet och exekutiva funktioner.”[1]

  Vidare står det:
  Motivationen och framsyntheten att planera och initiera rörelser förekommer i den mest främre delen av hjärnan, prefrontalkortex, ett associationscenter (…) Den är involverad i motivation och reglering av känslomässigt beteende och humör.”[2]

  Detta område av storhjärnan är ansvarigt för att planera, motivera och initiera gott och syndigt beteende och [därmed] ansvarig för att förtälja lögner och tala sanning.[3]

  I Koranen har Gud sagt följande om en av dem icke-troende, Abu Jahl, som förbjöd profeten Mohammad(S) från att be vid Ka’ba:
  Nej! Om han inte upphör [med detta] skall Vi helt visst gripa honom i luggen (nasiyah) – luggen på hans lögnaktiga, syndiga [panna]” (Koranen, 96:15-16)

  En fundering som uppstår är huruvida Koranens beskrivning av pannan – den främre delen av skallen som lögnaktig och syndig – kan relatera till den anatomiska och fysiologiska funktionen av detta område som har redogjorts under de senaste århundrandena.

  storhjärnan

  Prefrontal Cortex (pannloben)

  Kan den främre delen av hjärnan, pannan, då beskrivas som lögnaktig och syndig då den är ansvarig i regleringen och kontrollerandet av det känslomässiga beteendet när någon ljuger eller begår en synd – något som Koranen har beskrivit om Abu Jahl med följande ord: ”hans lögnaktiga, syndiga [panna]”?

   

  Källa

  [1] Seeley’s Anatomy & Physiology, 10th Edition. Vanputte, Regan, Russo, s. 440
  [2] Ibid., s. 476
  [3] https://www.ocf.berkeley.edu/~issues/articles/13.1_Gee_J_Liar_Liar_Brain.html

  Read more
 • Alkohols biologiska påverkan
  Alkohols biologiska påverkan
  Inga kommentarer till Alkohols biologiska påverkan

  Idag konsumeras alkohol regelbundet av cirka två miljarder människor i världen [1]. Enligt World Health Organization (WHO), anses alkohol vara bland de tredje största riskfaktorerna till tidig dödlighet, nedsatt kroppsfunktion och hälsoskador ur ett globalt perspektiv [1]. Alkoholkonsumtion har orsakat 3,8% av all dödlighet (2,5 miljoner människor) och gett upphov till en sjukdomsbörda, DALY, som omfattar 4,5% (69,4 miljoner människor) enligt WHOs globala mätningar. Men på vilket sätt påverkar alkohol kroppen? Vad säger vetenskapen kring alkoholens fördelar och nackdelar? Vad säger islam om alkoholkonsumtion?

  Påverkan på lever

  När en person dricker alkohol absorberas den genom magsäckens slemhinna och även av tunntarmen ut till blodet och cirka 80% av den konsumerade mängden alkohol når levern. Där metaboliseras den av enzymet alkoholdehydrogenas till acetaldehyd, som är ett toxiskt ämne, och vidare av aldehyddehydrogenas till ättiksyra [3]. Under dessa reaktioner bildas NADH från NAD+ och denna ökning av NADH kan ändra flera metaboliska processer i kroppen. Exempelvis stimulerar det till ökad bildning av triglycerider i levern [4]. Dessa triglycerider kan ackumulera och leda till fettlever. Fettlever kan förekomma hos majoriteten av befolkningen i Sverige i åldern 15-84 år och räknas som ett reversibelt tillstånd för personer med hög alkoholkonsumtion, vilket är beräknat till närmare 800000 personer i Sverige [2].

  Den ökade mängden NADH kan även hämma citronsyracykeln och istället stimulera en ökad bildning av laktat genom laktatdehydrogenas samt ketoner genom ketogenesen. Förhöjda halter av dessa kan öka protonmängden, minska pH-värdet och leda till risk för laktat- respektive ketonacidos [5].

  Fettlever kan vid fortsatt alkoholkonsumtion utvecklas till hepatitis och cirrhosis [5] och alkohol anses vara den främsta orsaken till fettlever och cirrhosis [2]. Hepatitis kännetecknas av ett inflammatoriskt tillstånd i levercellerna, sk hepatocyterna. Själva etiologin är idag inte helt känd, men det finns teorier som förklarar inflammationen genom att alkohol ökar tarmpermeabiliteten för endotoxiner (membranpartiklar i bakterier) vilket leder till en okontrollerad aktivering av makrofagerna i levern, sk Kupfferscellerna. När dessa aktiveras släpper de ifrån sig cytokiner, som interleukin-6, och leder till en inflammatorisk reaktion [6]. Detta kan predisponera för levercirros, eller sk skrumplever.

  Efter en långvarig inflammation och efter att cytokiner har frisläppts kan det stimulera till bildningen av myofibroblaster, som frisläpper kollagen. Nybildningen av bindväv balanseras normalt av en samtidig nedbrytning. Vid kronisk cellskada dominerar nybildningen, vilket leder till fibros och ärrbildningar [7]. Detta är ett irreversibelt tillstånd, som kan göra att levern får svårare att klara av sina viktiga uppgifter, så som att rena kroppen från gifter och bilda proteiner. Vid allvarlig sjukdomsutveckling kan levern bli helt förstörd vilket kan vara livshotande.

  lever

  Alkohol och cancer

  Enligt WHO har omfattande alkoholkonsumtion ett signifikant samband med cancer [1]. En italiensk studie undersökte sambandet mellan alkoholkonsumtion och risken för cancer genom att undersöka över 200 studier i en meta-analys. Resultatet visade att alkoholkonsumtion framför allt ökade risken för cancer i den orala kaviteten, pharynx, esophagus och larynx. Alkohol innebär även en signifikant stor risk för cancer i mage, tjocktarm, ändtarm, lever och kvinnlig bröstcancer [8].

  Effekter av alkohol på hjärtat

  Konsumtionen av alkohol kan ha både fördelar och nackdelar för hjärtats funktion och det kardiovaskulära systemet (15) vilket kan bero på mängden alkohol som konsumeras. Enligt vissa studier har låg till måttlig konsumtion associerats med förbättrad hjärtfunktion [15]. Det kan öka nivåerna av HDL, eller det “goda” kolestrolet, ha en antikoagulerande effekt genom interaktion med komponenter i det fibrinolytiska systemet och lösa upp blodkoagel. Detta kan innebära positiva effekter när det gäller blockering av blodkärl och syretillgängligheten (ischemi) [16].

  Stora mängder alkohol innebär dock klara risker för skador på hjärta och kärl [2] då det kan leda till hjärtsvikt [17] och öka risken för hypertriglyceridemia, kardiomyopati, högt blodtryck och stroke [18].

  Påverkan på övrig kropp

  Enligt WHO [1] kan alkohol vara en orsaksfaktor för över 60 sjukdomar och en bidragande faktor till över 200 andra. Neurologiskt sätt kan stor konsumtion av alkohol leda till en brist på koenzymet tiamin, vilket kan leda till neurologiska skador så som Wernicke-Korsakoffs syndrom [9]. Detta innebär en stor påverkan på kroppen då drabbade individer kan få global konfusion inkl förvirring, desorientering till tid och rum, nedsatt koncentrationsförmåga, påverkan på ögonsymptom (pupillförändringar mm), hjärtsvikt och i mer kroniska fall demens och polyneuropati mm [10]. Även depressionssjukdomar ökar starkt vid alkoholberoende och i Sverige beräknas 48% av självmorden vara direkt eller indirekt alkoholrelaterade [11].

  alkohol

  Risken för missbildningar och missfall ökar också under graviditeten. Ett exempel på en fosterskada som kan uppstå är fetalt alkoholsyndrom, som är en sjukdom som uppstår efter att modern har druckit alkohol under graviditeten. För fostret kan det innebära omfattande skador så som kraniofaciala defekter, dysfunktion i CNS, och avvikelser i tillväxten vilket kan innebära mentala, fysiska och beteendemässiga problem [12].

  Alkohol kan även innebära en påverkan på muskler och njurar. Stora doser av alkohol kan leda till en irreversibel muskelskada som kännetecknas av en ökad aktivitet av keratinkinas i musklerna [13]. Njuren har en viktig funktion som är att hålla vätske- och saltbalansen balanserad och skydda cellerna från skada av svullnad/krympning till följd av obalanserad osmos-effekt. Dess arbete styrs bland annat av hormonet ADH som utsöndras från hypofysen. Vid konsumtion av alkohol inhiberas bildningen av ADH, vilket leder till en obalans i vätskenivån och leder till högre urinvolym [14]. Detta kan leda till uttorkning, huvudvärk och illamående efter alkoholintag.

  Den heliga Koranen om alkohol

  Alkoholens påverkan på kroppen kan alltså innebära både för- och nackdelar enligt vetenskapen idag. Den heliga Koranen tar upp detta:
  ”Och ur frukterna av dadelpalmen och vinrankan utvinner ni både vin och hälsosam näring; i detta ligger helt visst ett budskap till dem som använder sitt förstånd” (den heliga Koranen 16:67)

  ”De frågar dig om rusdrycker och spel om pengar. Säg: ”Det ligger svår synd i bådadera men [också] något som kan vara människan till nytta. Det onda de medför är dock större än den nytta de kan ge…” (den heliga Koranen 2:219)

  I ovanstående verser tar den heliga Koranen alltså upp att rusdrycker inklusive vin kan ha fördelar och nackdelar, men att nackdelarna överstiger fördelarna. Detta stöttas även av en del nutida forskare. I en rapport av World Health Organization [1] skriver man att de skadliga effekterna av stor alkoholkonsumtion väger mycket tyngre än fördelarna. Samma slutsats fås i Läkartidningens artikel [2] som konkluderar att nackdelarna överväger fördelarna. Detta är i enlighet med Koranens budskap som uppenbarades för mer än 1400 år sedan.

  Källor

  1. Kaplan, W. (2004), Harmful use of Alcohol Alcohol Use Disorders and Alcoholic Liver Diseases, Priority Medicines for Europe and the World ”A Public Health Approach to Innovation”, WHO International.
  http://www.who.int/medicines/areas/priority_medicines/BP6_14Alcohol.pdf

  2. Andréasson, S.; Allebeck, P. (2005). Alcohol as medication is no good. More risks than benefits according to a survey of current knowledge, Lakartidningen 102 (9): 632
  http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=492

  3. Mozayni, A. et al (2004), Handbook of Drug Interactions, Humana Press, US.

  4. Lieber C. (2004), Alcoholic fatty liver: its pathogenesis and mechanism of progression to inflammation and fibrosis, Alcohol, Volume 34, Issue 1, p: 9-19
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15670660

  5. Harvey, R. (2011), Biochemistry Fifth Edition, Wolters Kluwer Health, Baltimore, US.

  6. Björnsson, E. (2015), Hepatit, alkoholorsakad:
  http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1313

  7. Stål, P. (2015), Levercirros:
  http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=2396

  8. Bagnardi V. (2001), Alcohol consumption and the risk of cancer: a meta-analysis, Alcohol Research and Health [1535-7414] V yr: 2001 vol: 25 iss: 4 pg: 263 -70
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11910703

  9. Matsushita S. etal. (2011). Alcoholic dementia and Korsakoff syndrome. Nihon Rinsho 69: s170-s176
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22755178

  10. Söderberg, M. (2014), Wenicke-Korsakoffs syndrome:
  http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1374

  11. Sjögren, H. et al (2000), Role of alcohol in unnatural deaths: A study of all deaths in Sweden. Alcohol Clin Exp Res 24:1050-6.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Role+of+alcohol+in+unnatural+deaths%3A+A+study+of+all+deaths+in+Sweden

  12. Boyles, A. et al (2010), Maternal alcohol consumption, alcohol metabolism genes, and the risk of oral clefts: a population-based casecontrol study in Norway, American Journal of Epidemiology 172: 924-931
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maternal+alcohol+consumption%2C+alcohol+metabolism+genes%2C+and+the+risk+of+oral+clefts%3A+a+population-based+casecontrol+study+in+Norway

  13. Song, S. et al (1972), Ethanol produces muscle damage in human volunteers, Science [0036-8075] vol.175 iss:4019 pg: 327-8
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ethanol+produces+muscle+damage+in+human+volunteers

  14. Vander et.al (2001), Human Physiology: The mechanism of body function, Eight Edition, McGraw-Hill Higher Education, US.

  15. Gardner, J. (2015), Alcohol effects on cardiac function, Comprehensive physiology, vol:5 iss:2 pg:791-802
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25880513

  16. Mochly-Rosen, D. et al (2010), Alcohol and Health, Focus On: The Cardiovascular System:
  http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/arh40/76-86.htm

  17. Djousse, L. (2008), Alcohol consumption and heart failure: a systematic review, Curr Atheroscler Rep 10 (2): 117-20
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18417065

  18. Saremi, A. et al (2008), The cardiovascular implications of alcohol and red wine , AMJ Ther, (3): 265–77
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18496264

  Read more
 • Fosterutveckling i Koranen
  Fosterutveckling i Koranen
  Inga kommentarer till Fosterutveckling i Koranen

   
  Människans resa – från embryo till foster – är ett av de mest kritiska skedena i hennes liv och avgörande för hennes tillblivelse. Utvecklingen som genomgås är komplex och modern vetenskap har först på senare tid kunnat avtäcka många av dess hårfina processer; något som Koranen med slående noggrannhet beskrivit redan för 1400 år sedan.

  Men hur börjar denna resa och vad är det som sker under fosterutvecklingen?

  Beskådande

  I Koranen finns det många verser om människans skapelse och många verser som uppmanar oss att skåda och reflektera över det som skapats och de komplexa processerna involverade. Allah(SWT) säger:

  ”Gå ut i världen och se [dessa spår som visar] hur Han har inlett skapandet!” (Koranen 29:20)

  och även

   “LÅT människan betrakta det som hon är skapad av!” (Koranen, 86:5)

  och i en annan vers:

  “Vi skall visa dem Våra tecken vid horisonten och inom dem själva, ända till dess [uppenbarelsens] sanning står klar för dem!” (Koranen 41:53)

  Koranen stannar inte där, utan har beskrivit många intrikata detaljer om människans skapelse och mänsklig fosterutveckling.

  Beskrivningarna om fosterutveckling i Koranen är sannerligen intressanta. Delar av modern vetenskap som upptäckts är något Koranen långt innan har talat om. Vetenskapen säger oss att mänsklig reproduktion sker i många och olika stadier. Är inte detta vad Koranen redan har sagt?

  ”Det är Han som har skapat er steg för steg!” (Koranen, 71:14)

  Låt oss se hur fosterutvecklingen har beskrivits och utvecklats under ett historiskt perspektiv.

  Den medeltida uppfattningen om fosterutvecklingen

  Ända fram till mitten av 1600-talet var den dominerade teorin kring fosterutveckling den Aristoteliska uppfattningen; en uppfattning ingen riktigt vågade ifrågasätta. Denna uppfattning grundade sig på två teorier:

  a) Embryot är en miniatyr av en vuxen människa antingen i den manliga sädesvätskan eller i det kvinnliga sekretet och denna miniatyr växer till sig i livmodern

  b) Fostret formas och skapas av menstruationsblodet. Aristoteles föredrog det senare synsättet, och lade till att mannens sädesvätska fick menstruationsblodet att koagulera, precis som mjölken ystas till ost.

  Vad säger Koranen om embryots utveckling gällande dessa två teorier?

  Koranen beskriver att:

  a) Fostret är inte en miniatyr kopia av en vuxen, utan utvecklas stegvis.

  • Det är Han som har skapat er steg för steg! (Koranen, 71:14)
  • VI HAR skapat människan av finaste lera; därefter lämnar Vi henne som en droppe säd i [skötets] fasta förvar. Därefter skapar Vi av droppen en grodd som sätter sig fast och av grodden en klump och i klumpen skapar Vi ben och dessa ben klär Vi med kött; därefter låter Vi henne stiga fram som en ny skapelse. Välsignad vare Gud, den bäste Formgivaren! (Koranen, 23:12-14)
  • MÄNNISKOR! Om ni tvivlar på uppståndelsen, [tänk då på att] Vi har skapat er av jord och sedan av en droppe säd, därefter av en grodd som sätter sig fast, därefter av en klump, dels formad, dels ännu formlös. Så klargör Vi för er [Vår makt]. Och det Vi vill [skall födas] lägger Vi i moderlivets trygga förvar till en fastställd tid och Vi låter er födas som späda barn och därefter [växa till] och nå [full kroppslig och andlig] mognad. Några av er får dö [unga] och några av er blir med tilltagande ålder så skröpliga att de glömmer allt vad de en gång har vetat. Och [om ni ännu tvivlar], se på den torra döda jorden och hur den, när Vi låter regnet falla över den, skälver till och börjar svälla och låter alla slag av växter spira, ljuvliga att se. (Koranen, 22:5)

  b) Fostret formas av både mannens och kvinnans kroppsvätskor.

  • För att sätta henne på prov har Vi skapat människan av en droppe av ett flöde, blandat [med ett annat flöde], och så har Vi gett henne hörsel och syn. (Koranen, 76:2)

  Många av dåtidens individer som studerade anatomi påstod att den manliga sädesvätskan inte har någon del i tillkomsten av ett barn. De påstod att dess enda roll är att få menstruationsblodet att koagulera, något Koranens beskrivningar tillbakavisar då verserna från Koranen redogör vikten av mannens sädesvätska i utvecklingen av ett embryo.

  Synen på fosterutvecklingen förändras

  Teorin om fostret som en miniatyr av en fullvuxen människa, som alltså hävdade att en fullständig miniatyr av en människa fanns antingen i kvinnans äggcell eller i mannens sädesvätska och att den enbart växte till sig i livmodern, kvarstod i Europa ända fram till 1500/1600-talet. Då började man ifrågasätta Aristoteles teori som kom att förlora sin betydelse gradvis under kommande århundraden.

  Den ryska vetenskapsmannen och biologen Karl Ernst Von Baer upptäckte ägget hos däggdjuret. Den första mänskliga äggcellen däremot beskrevs av Edgar Allen 1928. Von Baer visade att däggdjursäggen finns i äggstockarnas folliklar. Han utvecklade utvecklingsteorin, skapad av hans kollega Christian Pander, där han föreslog att alla senare organ utvecklades från dem tre groddbladen (ektoderm, mesoderm och endoderm). Från hans forskning lade han grunden till beviset att ett embryo utvecklas gradvis från en ursprunglig icke-specialiserad struktur.

  De två tyska biologerna Theodor Schwann och Matthias Jakob Schleidens cellteori kompletterade denna syn. Cellteorins tre grundsatser beskrivs med följande påstående:

  1. Alla levande organismer består av en eller flera celler
  2. Cellen är den mest grundläggande enheten för liv
  3. Alla celler uppstår genom att celler delas

  Schwann grundade den grundläggande embryologiska principen att äggcellen är en enda cell som stegvis utvecklas till en fullständig organism.

  Upptäckten stannade inte där, utan år 1875 kunde den tyska professorn Oscar Hertwig redogöra befruktningsprocessen mellan sädesvätska och äggcell. Vidare skulle det dröja ändra fram till 1883 tills vetenskapsmannen Edouard Van Beneden kunde påvisa att både den manliga sädesvätskan och den kvinnliga äggcellen bidrog med lika stort antal av kromosomer till embryot.
  Trots alla dessa upptäckter var det först under 1900- talet som det skulle komma att fastställas hur och när fostrets kön avgörs samt hur och när skelettet, muskulaturen, sinnen och nervsystemet utvecklas. Det är därför mer än märkvärdigt att man i Koranen, som uppenbarades för mer än 1400 år sedan, kan finna precisa beskrivningar av det som dagens moderna vetenskap endast nyligen upptäckt.
   
  Vad är Koranens beskrivning?

  Därefter skapar Vi av droppen en grodd (alaqa) som sätter sig fast och av grodden en klump (modgha) och i klumpen skapar Vi ben och dessa ben klär Vi med kött; därefter låter Vi henne stiga fram som en ny skapelse.” (Koranen, 23:14)

  Koranen använder sig bland annat av tre stycken huvudtermer i redogörelsen för fosterutvecklingen, vilka är följande:

  1) Nutfah: en droppe vätska
  2) Alaqa: något som håller fast eller fäster sig
  3) Modgha: en tuggad klump

  1) Nutfah

  “därefter låter Han hennes avkomma avlas av en droppe av en oansenlig vätska” (Koranen 32:8)

  Manlig utlösning är grundläggande för befruktning och innehåller ungefär 100 miljoner spermier per milliliter. Enligt vissa källor är volymen av utlösningen efter 3-4 dagars uppehåll vanligtvis 2-6 milliliter. Det innebär att utlösningen innehåller minst två miljoner spermier. Hur många spermier krävs för befruktning av ägget? En, ”en oansenlig vätska (sulalah).

  ”Vi har skapat människan av en droppe av ett flöde, blandat [med ett annat flöde] (nutfah amshaj)” (Koranen 76:2)

  Den första av de stegvisa stadierna i fosterutvecklingen är nutfah, en droppe vätska, som nämnts elva gånger i Koranen. Amshaj betyder blandning. En tolkning av termen beskriver den blandning och sammansmältning av manlig och kvinnlig vätska som sker i livmodern eller äggledarna för att forma den befruktade äggcellen, som man i biologiska termer har benämnt zygoten.

  ”och att Han har skapat de två könen, mankön och kvinnokön av en droppe utgjuten säd” (Koranen, 53:45-46)

  Den mänskliga skapelsen börjar med bildandet av en zygot med 46 kromosomer. Fostrets kön bestäms av spermien och inte av ägget. Ägget är X-bärande kromosom, medan spermien är antingen X eller Y-bärande kromosom. Ifall spermien är X-bärande blir fostret kvinnligt (XX) och ifall det är Y-bärande blir fostret manligt (XY). Detta är en förenklad förklaring som sker i majoriteten av alla fall, men det finns både undantag för denna regel och andra kombinationer vid vissa sjukdomar.

  2) Alaqa

  ’Alaqa kommer av ’alaq som bokstavligt betyder något som hänger sig fast. Ser man på det befruktade äggets utvecklingsstadier är det som sker att det hänger sig fast och fäster sig i livmoderväggen. Termen alaqah för denna process, då zygoten fäster sig, implanterar sig och får näring i livmodern, är intressant med avseende den kunskap människan besitter idag kring fosterutvecklingen.

  3) Modgha

  Alaqah utvecklas till mudghah, där mudghah kommer från termen madgh som betyder tuggar och anger något som är tuggat och om vi studerar mudghah kan man se hur det ser ut som en tuggad klump med tandavtryck. Det är under detta stadie skelettet och muskulaturen sedan kan urskiljas. Detta stadie innefattar även utvecklingen av faryngala bågar (ur vilka ansiktet, öronen och nacken formas) – något som kan tolkas som de markerade ”tandavtrycken”[1] som då ger embryot ett utseende av en tuggad klump.

  tuggad klimp

  Utvecklingen av mänskligt ansikte

  utv ansikte1 utv ansikte2

  Utvecklingen av mänskligt ansikte                                     

  Vi har skapat er av jord och sedan av en droppe säd, därefter av en grodd som sätter sig fast, därefter av en klump, dels formad, dels ännu formlös.” (Koranen, 22:5)

  Av mukhlaqa och ghairu mukhlaqa sker utvecklingen från en formlös klump till något som börjar ta form. Detta utvecklingsstadium är idag känt att vara den mest grundläggande och kritiska perioden i fosterutvecklingen, då embryot är mest känsligt för olika faktorer som kan orsaka medfödda missbildningar.

  dels formad, dels ännu formlös
  Vid detta tidiga skede har de flesta organen skapats, men inte alla och de som skapats behöver stegvis utvecklas vidare.
   
  Skydd i tre skikt

  Hur är detta ömtåliga och känsliga foster skyddat?

  I Koranen kan vi läsa:

  Och Han skapar er i moderlivet genom den ena skapelseakten efter den andra, i tre [skikt av] mörker” (Koranen 39:6)

  Tre skikt av mörker” hänvisar till livmodern och korions mörker, lager av membran eller slöjor som täcker fostret. Korion är en av dem fosterhinnor som skiljer fostret och fostervattnet från livmodern. Korion i sin tur består av två lager, varav fostrets del av moderkakan bildas från det yttre av dessa. Syftet med fosterhinnan innefattar bl.a. skydd av fostret från infektioner genom att bilda fysisk barriär och inneslutning av fostervatten. En annan tolkning av tre skikt av mörker har avsett buken, livmodern och moderkakan.

  1525595_639780869396632_1243562228_n
  Mellan ryggraden och revbenen

  Uppslagsböckerna förklarar att under den sjätte veckan i fosterutvecklingen börjar könskörtlarnas utveckling. Platsen för könskörtlarnas utveckling indikeras i Koranen vara mellan ryggraden och revbenen.

  o LÅT människan betrakta det som hon är skapad av! Hon är skapad av flöden, som utträder mellan ryggraden och revbenen. (Koranen, 86:5-7)

  Koranen belyser området mellan ryggraden och revbenen som ett område där flödena har sitt ursprung. Något som dagens vetenskap säger följande om:
  Gulesäcken innehåller tidiga fortplantningsceller, benämnda könsceller. Vid vecka 5 migrerar dessa könsceller till könskörtlarna i ett område närliggande njurarna, bukhålan. Från detta stadie utvecklas könskörtlarna till kvinnliga eller manliga körtlar beroende på kromosomerna. Under fosterstadiet förflyttas både testiklarna och äggstockarna från deras ursprungliga position till en lägre nivå. Testiklarna förflyttas nedåt till pungen genom en kanal i ljumsken och äggstockarna förblir kvar i bäckenet.
  Avslutningsvis

  Denna artikel har avsett att beskriva fosterutvecklingen och visa likheterna mellan Koranens 1400-åriga beskrivning och vad den moderna vetenskapen först på 1900-talet, med hjälp av mångåriga studier och de allra modernaste instrument lyckats avtäcka. Med all denna slående fakta som tillhandahållits oss genom den heliga Koranen för över 1400 år sedan, återstår endast att fråga:

  ”INSER människan inte att det är Vi som skapar henne av en droppe säd? Och se, där står hon, en tänkande varelse, färdig att tvista och argumentera. Hon tillämpar en liknelse på Oss och glömmer att hon [själv] är skapad och frågar: ”Vem kan ge liv åt förmultnade ben?” Säg: ”Han som först skapade dem skall ge dem [nytt] liv, eftersom Han har kunskapen om allt skapande” (Koranen, 36:77-79)

   

  Källor

  [1] ”The Developing Human”, Moore and Persuad, femte upplagan

  [2] ”Graviditetskalender” http://www.1177.se

  [3] http://www.al-islam.org/enlightening-commentary-light-holy-quran-vol-16/surah-al-zumar-chapter-39-verses-1-29#surah-al-zumar-verse-6

  [4] Medschap.com: “Life Inside the Womb: Implications for Newborn and Infant Nurses”

  [5] Stillwell, J. Brian. The biology of Prenatal Development. 2008. www.ehd.org
  Kumar, Rani. Textbook of Human Embryology. Published 2008.

  [6] http://www.1177.se/Tema/Kroppen/Fortplantning/Konsorgan-och-fortplantning/
  http://www.columbia.edu/itc/hs/medical/humandev/2004/Chpt14-GonadalDev.pdf

  Read more
 • Honung
  Honung
  Inga kommentarer till Honung

  och att hämta sin näring från alla [växter som ger] frukt och att följa de vägar som din Herre [har utstakat för det]. Och en saft av skiftande färg sipprar fram ur dess [inre] i vilken det finns läkande ämnen [till nytta] för människorna. I allt detta ligger helt visst ett budskap till människor som tänker.” (Koranen, 16:69)

  Det finns flera studier som visar att honung medverkar som botemedel mot hudcancer, svåra sår och brännsår, magsår, svår nattlig hosta, astma och lunginflammationer, sömnapné, rynkig hud, depressioner, inflammation i tandköttet och karies i tänderna, sensuell bristfällighet och fertilitet. Det som är otroligt är att man idag forskar för att kunna använda honung istället för antibiotika. För att kunna hänga med så följer här en kort beskrivning på hur antibiotika verkar. [1]

  Streptokocker är en sorts bakterier som kan förorsaka en mängd allvarliga sjukdomar, t. ex blodförgiftning och halsfluss. Den biologiska hinna som omger streptokocker har vanlig antibiotika svårt att tränga igenom. Forskare fann med hjälp av många studier att honung tränger igenom och avväpnar dessa bakterier. Man har påvisat att honung efter redan två timmar oskadliggör 85 % av bakterierna. Dessutom har honung förmågan att förebygga infektioner. [2]

  En intressant studie som gjorts på honung som kommer från Manukaträdets blommor har visat att denna honung är särskilt effektiv. Det nämnda trädet växer endast i Australien och Nya Zeeland. Manukahonung har visat sig medverka som ett skydd mot ungefär 80 olika bakteriesorter och ingår i ett flertal mediciner för sårläkning. [3,4]

  Mekanismen bakom honungens effektivitet gör att bakterier hindras från att fästa sig på människans celler. Detta görs genom att honungen angriper dockningsproteiner som finns på bakteriernas yta. Detta påvisas genom en studie ledd av Sara Maddocks. Studien visar att honung har effekt på MRSA-bakterier som orsakar sjukhussjuka. [2] Mot just sjukhussjuka har flera av våra vanliga antibiotika mediciner förlorat sin verkan. Det finns därför ett stort behov av att utveckla nya sätt att bekämpa infektioner där antibiotika drabbats av resistens. Sara Maddocks studie visar att Manukahonung kan vara ett tänkbart komplement till dagens antibiotika. [2]

  Ljushonung har i likhet med Manukahonung hög fruktsockerhalt och en geléaktig konsistens. Enligt en studie från 2006 som genomfördes på Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) vid Karolinska Institutet, påvisades det att även svensk ljushonung hade vissa antibakteriella egenskaper, om än inte lika höga som Manukahonungen.

  Honungens pH-värde
  PH-värdet i honung är 3,2- 4,5 beroende på sorten och befinner sig i det ”svagt sura” pH-området. Då tillväxten av mikroorganismer är gynnsammast vid neutralt pH-värde 7 har syrorna i honungen en antibakteriell verkan. [5]

  Pollen och prostata
  I prostatabehandling har produkter med biopollen visat sig minska smärtsamma symptom och minska godartad prostataförstoring. [6-9]

   

  Källor

  [1] Simon A, Traynor K, Santos K, Blaser G, Bode U, Molan P. Medical Honey for Wound Care—Still the “Latest Resort”? Evidence-based Complementary and Alternative Medicine : eCAM. 2009;6(2):165-173. doi:10.1093/ecam/nem175.
  [2] S. E. Maddocks, M. S. Lopez, R. S. Rowlands, R. A. Cooper. Manuka honey inhibits the development of Streptococcus pyogenes biofilms and causes reduced expression of two fibronectin binding proteins. Microbiology, 2012;
  [3] Lu J, Carter DA, Turnbull L, et al. The Effect of New Zealand Kanuka, Manuka and Clover Honeys on Bacterial Growth Dynamics and Cellular Morphology Varies According to the Species. PLoS ONE.2013;8:55898
  [4] Molan PC. Honey as a topical antibacterial agent for treatment of infected wounds. World Wide Wounds.2001 ISSN 1369-2607.
  [5] Mandal MD, Mandal S. Honey: its medicinal property and antibacterial activity.Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. 2011;1(2):154-160. doi:10.1016/S2221-1691(11)60016-6.
  [6] Droździk M. Zastosowanie wyciągu z pyłku kwiatowego w leczeniu zapalenia i przerostu gruczołu krokowego. Herba Polonica. 1993;39:p. 223
  [7] Yasumoto R., Kawanishi H., Tsujino T., et al. Clinical evaluation of long-term treatment using cernitin pollen extract in patients with benign prostatic hyperplasia. Clinical Therapeutics. 1995;17(1):82–87.
  [8] Wu Y.-D., Lou Y.-J. A steroid fraction of chloroform extract from bee pollen of Brassica campestris induces apoptosis in human prostate cancer PC-3 cells. Phytotherapy Research. 2007;21(11):1087–1091.
  [9] Shoskes D. A., Manickam K. Herbal and complementary medicine in chronic prostatitis. World Journal of Urology. 2003;21(2):108–113.

  Read more
 • Myggan
  Myggan
  Inga kommentarer till Myggan

  En mygga väger ungefär 0,0025 gram. [1] Den närmar sig smidigt sitt byte för att med sin sugsnabel smaka på det goda blodet som flödar i människan. Människan har länge haft uppfattningen att myggan är en simpel insekt som enkelt krossas med ett simpelt slag när den sätter sig på hennes hud.  Men vad vet vi egentligen om denna mygga, som många av oss anser vara obetydlig? Låt oss följa med myggan på en liten resa…

  Myggan, med sina vingar som slår 500 gånger per sekund, letar efter sitt byte med hjälp av sina hundratals ögon. Var och ett av dessa ögon har sin egen hornhinna, lins och fotoreceptorer. [2] I hopp om att hitta sitt byte, använder den kemiska sensorer som används för att känna av koldioxid, mjölksyra och svett. Samtidigt använder den sina värmesensorer för att känna av värme i närheten, vilket kan indikera att en varmblodig varelse finns i närheten. [3]

  Med hjälp av sensorerna som sätts i bruk för igenkänningen av koldioxid, kan myggan veta om en kvinna är gravid eller inte, och detta är anledningen till varför gravida kvinnor oftare blir bitna än andra. [4] Gravida kvinnor utandas 21 % mer koldioxid än andra, och det är på detta vis som myggan blir medveten om att en gravid kvinna finns i närheten. [4]

  Vetenskapsmän har upptäckt flera proteiner som paras ihop på ett perfekt sätt med ämnen som huden släpper ut beroende på vilken blodgrupp man har. [4] Har man blodgrupp 0 så är sannolikheten större att man blir ett offer. [5] Myggan kan således identifiera individer samt veta om blodtypen är typen som den själv tycker om eller inte. [6]

  Väl framme på huden är myggan snabb med att infoga ett rör igenom huden för att släppa ut ett bedövningsmedel. Drogen som myggan använder finns i dess saliv som rinner genom tuben och in i huden. [6] När den lokala bedövningen har utförts, startar myggan sitt jobb. Många tror att myggan endast har en enda sugsnabel men faktum är att den har flera verktyg som den kan bita samt kontrollera positionen av varje bet med. [7] Dock finns det en central tub, som består av två parallella tuber, som myggan använder för att, med den ena, infoga bedövningsmedlet som finns i saliven och med den andra kunna suga upp blodet. [7] Vidare, för att inte behöva utföra sitt uppdrag alldeles för länge, är dessa tuber som injekteras väldigt flexibla vilket gör att myggan kan spåra ett större område på kortare tid. [7]

  Myggans resa är nu över och den fortsätter sin resa mot nästa mål. Under denna resa utförde myggan extraordinära handlingar som kan beskrivas som väldigt moderna. Den sökte efter sitt byte såsom satelliter och moderna radar letar efter sina byten. Den såg in i individen såsom röntgenapparater ser in i individer. Den testade blodtypen hos individen såsom sjuksköterskor och läkare med hjälp av apparater och olika tekniker testar blodtypen hos individer. Den utförde en lokal bedövning precis som vi människor gör och den borrade igenom huden med hjälp av flexibla verktyg precis som vi gör när vi exempelvis borrar igenom mark eller sten.

  Denna insekt har vi ännu inte förstått till fullo, med dess Skapare har full kunskap om den och har därför nämnt den i Sin Heliga Bok, där Han säger:

  “Gud tvekar inte att framställa en liknelse om en mygga eller något ännu oansenligare. De troende vet att dessa [liknelser] är sanningen, [uppenbarad] av deras Herre, men de som inte vill tro säger: ”Vad kan Gud ha velat säga med denna liknelse?” Därmed leder Han många vilse och ger även vägledning åt många; men Han leder ingen vilse utom dem som förhärdats i synd,” (Koranen, 2:26)

   

  Källa

  [1] http://animals.nationalgeographic.com/animals/bugs/mosquito/

  [2] http://www.creepycrawlies.info/mosquito-eyes.htm

  [3] http://animals.howstuffworks.com/insects/mosquito.htm

  [4] http://scienceline.org/2007/09/ask-knight-mosquitoes/

  [5] Shirai Y, Funada H, Seki T, Morohashi M, Kamimura K. Landing preference of Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) on human skin among ABO blood groups, secretors or nonsecretors, and ABH antigens. Journal of Medical Entomology. 2004 Jul;41(4):796-9.

  [6] http://www.nbcnews.com/id/3077327/ns/technology_and_science-science/t/how-mosquitoes-get-under-your-skin/#.VU4LwVbbmp0

  [7] http://phenomena.nationalgeographic.com/2013/08/06/heres-what-happens-inside-you-when-a-mosquito-bites/

  Read more
 • Nackens sju kotor
  Nackens sju kotor
  1 kommentar till Nackens sju kotor

   

  Nacken definieras inom vetenskapen som lederna mellan huvudet och halsryggraden (vertebrae cervicales). Halsryggraden består av sju kotor (s.k. C1 till C7) [1] som hålls på plats av kraftiga ledband (latin: singularis ligamentum , pluralis ligamenta) och muskler. Kotorna förbinds med varandra dels genom mellankotsskivor (latin: singularis discus intervertebralis, pluralis disci intervertebrales) [3] som sitter framtill, så kallade diskar (latin: singularis discus, pluralis disci), och dels genom facettlederna (latin: singularis articulatio zygapophysealis, pluralis articulationes zygapophysiales) [4] som sitter baktill på vardera sida av kotorna. De sju kotorna har till uppgift att hålla upp huvudet och medverka i dess rörelse. Däremot är det värt att notera att disk saknas mellan atlas (C1) och axis (C2).[5]

  alt text
  Fig.1: Illustration som visar halsryggradens sju kotor.

  Vid varje rörelse som nacken utsätts för samarbetar olika halskotor, ledband och muskler. Exempelvis styrs flexionen och extensionen av huvudet av nackens C5-C6 och C6-C7. När man roterar nacken genom att röra huvudet från sida till sida genomförs den mesta rotationen längs C1 och C2. [6] Ledbanden har i sin tur till uppgift att stabilisera halsryggen och skydda den neurala vävnaden mot benstruktur och styra rörelser. [7]

  Från halsryggraden går åtta par nervrötter till armens nerver. [8] Varje nerv innehåller nervtrådar som leder information från hjärnan och ryggmärgen ut till kroppen, och nervtrådar som leder information från kroppen till hjärnan.

  Om dessa kotor inte hade funnits skulle huvudet inte kunnat lyftas upp av nacken. Vid sjukdomen artros, där lederna har skadats och är smärtar, kan människan exempelvis inte hålla sitt huvud uppe. [9]

  I koranen förekommer följande angående de sju kotorna:

  ”Vi har smitt kragar av järn åt dem, [kragar] som omsluter halsen ända till hakan och tvingar upp deras huvuden; ” (Koranen, 36:8)

  Den liknelse som Koranen drar gällande de sju kotorna i nacken i denna vers är förvånansvärt beskrivande. Där beskriver Gestaltaren – Gud, den Allsmäktige Skaparen – kotorna som separata delar av kedjor eller bojor som sitter ihop och håller ihop det hela.

   

  Källor:

  [1] University of Michigan, http://www.med.umich.edu/lrc/coursepages/m1/anatomy2010/html/anatomytables/bones_back.html

  [2] Clinically oriented Anatomy, 5e upplagan, Keith L. Moore, Arthur F. Dalley, 2006 Lippincott Williams & Wilkins, sid. 26-27.

  [3] Ibid., sid. 480.

  [4] Ibid., sid. 478.

  [5] Ibid., sid. 479.

  [6] Spine-Health – trusted information for back pain. http://www.spine-health.com/conditions/spine-anatomy/cervical-vertebrae

  [7] Mayfield Clinic. http://www.mayfieldclinic.com/PE-AnatSpine.htm#.VVqLaPmqpBc

  [8] Hospital for Special Surgery. http://www.hss.edu/conditions_neck-cervical-nerve-spinal-cord.asp#.VVqOuvmqpBc

  [9] Arthritis Research UK. http://www.arthritisresearchuk.org/arthritis-information/conditions/neck-pain/symptoms.aspx

   

  Read more
 • Dygnsrytmen styrs av ljuset
  Dygnsrytmen styrs av ljuset
  Inga kommentarer till Dygnsrytmen styrs av ljuset

   

  Forskningsresultat visar att den mänskliga kroppen har en biologisk klocka som styrs av hjärnans “suprachiasmatic nuclei (SCN)” vilken sitter i hypotalamus, ett område i hjärnan, beläget under talamus på undersidan av mellanhjärnan. Denna SCN har en inprogrammerad klocka av aktivitet och inaktivitet som helt enkelt fungerar som en biologisk klocka [1]. SCN är också kopplad till tallkottkörteln som utsöndrar melatonin, vilket är ett av de viktigaste hormonerna för att styra dygnsrytmen i kroppen och som även är viktig för vår sömncykel [2].

  melatonin
  Fig.1: Den biologiska klockan. Illustration: Anette Hedberg, AHform. [3] Dygnsrytmen styrs i första hand av dagsljuset. På näthinnan i ögat finns ljuskänsliga celler som skickar signaler till bland annat hypotalamus i hjärnan (vänstra bilden ovan). Hypotalamus i sin tur skickar signaler till bland annat tallkottkörteln som tillverkar hormonet melatonin (högra bilden ovan).

  Det finns ljuskänsliga celler i ögat som är kopplade till SCN [4]. När det är ljust dvs. när solen är uppe, så produceras melatonin i små mängder. Men då det är mörkt dvs. på kvällen och natten höjs koncentrationen av dess produktion. Därmed blir människan trött och vill sova. Parallellt med att melatonin koncentrationen ökas så ställs ämnesomsättningen om så att kroppen vilar under natten. [3]

  Det som sker under natten är att det frigörs energi från kroppens energiförråd, i muskler och lever tillskillnad från dagen, då energi frisätts från maten. [5] I andra studier ser man en minskning i värde på kroppstemperaturen och blodtrycket, [6] urinproduktionen och även tarmarna som rör sig långsammare under natten. [7]

  dygnen
  Fig.2: Illustration på några av de fysiologiska ändringar under dygnet. [8, 9]

  Nattarbete

  Det är svårt att ställa om den biologiska klockan. En nattarbetare slutar oftast skiftet på kvällen och går/kör hem vid morgonkvisten när solen går upp. Denna typ av ljus har en speciellt stark inverkan på återställningen av människans biologiska klocka enligt studierna, vilket gör det ännu svårare. [10] Det är otroligt svårt att ställa om sig till nattarbete, bland annat för att vår biologiska klocka gör oss sömniga nattetid. Detta har också visat sig i flertalet studier då olyckor i trafiken tenderar att vara betydligt vanligare mellan kl.01 och kl.06 då nattarbetare åker hem. [11-14] Vissa människor kan dock anpassa sig bättre än andra – och vissa anpassar sig aldrig till nattarbete.

  Som det har konstaterats är det bland annat ur vetenskapliga grunder som tyngden av sömn på natten har nämnts i Koranen redan för över 1400 år sedan, långt innan de vetenskapliga grunderna och teknologin var tillgängliga för att undersöka studien. Människans Skapare säger:
  Och det är Han som gör natten till en klädnad för er och gör sömnen till vila och gör [var] dag till en uppståndelse.” (Koranen, 25:47)

   

  Källor:

  [1] Forester, Russel & Kreitzman, Leon (2005). The Rhythms Of Life: The Biological Clocks That Control the Daily Lives of Every Living Thing. s. 6

  [2] Ibid., s. 143-145

  [3] http://www.vetenskaphalsa.se/den-biologiska-klockan/

  [4] http://www.nigms.nih.gov/Education/Pages/Factsheet_CircadianRhythms.aspx

  [5] Brigham and Women’s Hospital. ”How liver ‘talks’ to muscle: A well-timed, coordinated conversation.” ScienceDaily. ScienceDaily, 23 oktober 2013. <www.sciencedaily.com/releases/2013/10/131023131758.htm>.

  [6] http://healthysleep.med.harvard.edu/healthy/science/what/characteristics

  [7] http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/Barn-och-foraldrar/Mat-somn-och-praktiska-rad/Skrik/Barn-och-somn/?ar=True

  [8] http://thebrain.mcgill.ca/flash/i/i_11/i_11_p/i_11_p_hor/i_11_p_hor.html

  [9] http://www.kalvin.mu/media/1797/klocka.jpg

  [10] Michael Price, Monitor Staff. The risks of night work. Science Watch. Januari 2011, Vol. 42, nr. 1, utskrift version: s. 38

  [11] Rogers AE. The Effects of Fatigue and Sleepiness on Nurse Performance and Patient Safety. I: Hughes RG, editor. Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2008 Apr. Kapitel 40

  [12] Marcus CL, Loughlin GM. Effect of sleep deprivation on driving safety in housestaff. Sleep. 1996 Dec;19(10):763-6. PubMed PMID: 9085483.

  [13] Steele MT, Ma OJ, Watson WA, et al. The occupational risk of motor vehicle collisions for emergency medicine residents. Acad Emerg Med. 1999 Okt.;610:1050–3

  [14] Stutts JC, Wilkins JW, Vaughn BV. Why do people have drowsy driving crashes? Input from drivers who did. Washington, DC: AAA Foundation for Traffic Safety; 1999.

   

  Read more
 • Hudens sensoriska egenskaper enligt Koranen & dagens vetenskap
  Hudens sensoriska egenskaper enligt Koranen & dagens vetenskap
  Inga kommentarer till Hudens sensoriska egenskaper enligt Koranen & dagens vetenskap

   

  Människor var tidigare av uppfattningen att hela människokroppen är smärtkänslig, där hela dess in- och utsida kan känna av tillfogad smärta. Däremot, allteftersom vetenskapen om anatomi utvecklats, har det visats sig att det inte är kroppens alla organ som har förmågan att känna av smärta.
  Genom många års forskning kring denna fråga upptäcktes det att huden fungerar likt en vaktpost – den känsliga barriären som skyddar kroppens inre organ från skada. Ett av de främsta bevisen är om en nål penetrerar människokroppen. När detta sker kommer smärta endast registreras när nålen perforerar själva huden. Men när nålen nått köttet inuti kroppens muskulatur kommer det inte längre att leda till någon smärta (vid muskeln eller benen). Då forskarna undersökte huden under mikroskop upptäckte de förekomsten av ett nätverk av nervsystem integrerat i huden. Detta nätverk utgörs av olika typer av nerver. Vissa av dessa nerver, som ligger tättpackade i huden, är känsliga för tryck, en del är känsliga för värme medan andra är känsliga för kyla.

  hud

  Nu för tiden undervisas det på akademisk nivå världen över att måttet på smärta mäts genom den grad huden drabbats av brännskada. Därför, om huden efter ett brandförlopp blir helt bränt, förlorar det sin smärtkänslighet. [1]
  Det finns många kliniska fall av tredje gradens brännskador (eller fjärde gradens brännskador) som visar att smärta inte längre kan kännas av när alla tre hudlager förbränts. Med andra ord, kommer det inte längre upplevas någon smärta av den drabbade personen om kroppen ändå fortsätter att brinna.

  Inom medicin indelas brännskador i antingen tre, eller fyra grader där andra gradens brännskada kan indelas i två skalor. [1]

  Första gradens brännskada Andra gradens brännskada Tredje gradens brännskada
  sunburn_peeling skin_burn_2nd_degree skin_burn_3rd_degree
  skin_burn_1st_degree_diagram skin_burn_2nd_degree_diagram skin_burn_3rd_degree_diagram
  När överhuden förbränns, sker en första gradens brännskada, där patienten upplever en vanlig smärta. Det kan ta upp till sex dagar för skadan att läkas. [2, 3, 4] När överhuden och de översta delarna av läderhuden förbränts, uppstår en andra gradens brännskada, där patienten upplever en enorm smärta. Vid en sådan ytlig skada tar det 21 dagar att läkas. Om skadan däremot är djup kan läkandet ta upp till 35 dagar. [2, 3, 4] Om överhuden och hela läderhuden bränns, sker det en tredje gradens brännskada, där patienten upplever väldigt lite smärta eller ingen smärta alls, speciellt om skadan gått förbi underhuden till musklerna och benen. För små ytor hos sådana patienter kan det ta flera månader att läkas medan stora ytor kan behöva transplantation. [2, 3, 4]

  tejasen

  Den första personen som upptäckte detta med modern vetenskap var läkaren Professor Tejatat Tejasen (se bilden ovan) för över 40 år sedan. Han var ordföranden av institutionen för anatomi, från Chiang Mai universitetet i Thailand.

  Sedan 1500 år tillbaka har den heliga Koranen hänvisat till denna särskilda sensoriska egenskap hos huden, vilket lyder i följande vers:

  ”Vi skall låta dem som påstår att Våra budskap är lögn brinna i denna eld – i den takt som deras hud förbränns, skall Vi ersätta den med ny hud, så att de får pröva straffet helt och fullt. Gud är allsmäktig, vis.” (Koranen, 4:56) [5]

  När förnekarna kastas i helvetet på Domedagen bränner elden dem. Men när huden förbränns kommer den att ersättas av en ny hud så att de fortsätter känna av bestraffningen från elden. Detta tyder på Guds (Skaparens) kännedom om nervändarna i huden som ser till att smärta kan kännas av. [1]

   

  Källor:

  [1] http://umm.edu/health/medical/altmed/condition/burns

  [2] http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000030.htm

  [3] Clinically oriented Anatomy, 5e upplaga, Keith L. Moore, Arthur F. Dalley, 2006 Lippincott Williams & Wilkins, sid. 14-15.

  [4] http://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-burns/basics/art-20056649

  [5] http://www.maaref-foundation.com/english/library/quran/light/light_04/004/4_056.htm

   

  Read more
 • Varför äta halalslaktat kött?
  Varför äta halalslaktat kött?
  Inga kommentarer till Varför äta halalslaktat kött?

  Detta ämnesområde skulle kunna betraktas som en av de viktigaste frågorna som måste beröras och besvaras för att förstå innebörden av betydelsen med Halal. Med andra ord, är syftet att besvara följande fråga: varför måste muslimer äta Halal kött?

  Syftet med detta avsnitt är att beskriva de vetenskapliga skillnaderna som finns mellan Halal (nyttig och därför laglig) och Haram (onyttig och därför förbjuden) kött, som tyvärr inte är förstått av många icke-muslimer men likväl muslimer. De flesta muslimer beskriver innebörden av ordet Halal genom dess religiösa aspekt som är korrekt i sig eftersom den står i den heliga Koranen:

  ”ÄT av allt det som Guds namn har uttalats över, om ni tror på Hans budskap.”

  (Den Heliga Koranen, 6:118)

  Därför har det sagts tydligt att man endast kan äta kött som Guds namn har uttalats över under slakten (och riktad mot Ka’ba (i Mecka) – Guds Hus byggd av Profeten Ibrahim(A), fadern till de tre monoteistiska religionerna). Vissa kan dra slutsatsen att köttet således kan komma från vilket djur som helst, men så är inte fallet; det finns kött och andra ting som är Haram vilket bekräftas i följande Koraniska vers:

  ”FÖRBJUDET för er är kött av självdöda djur och blod och svinkött och sådant [kött] som har slaktats i ett annat namn än Guds; [vidare kött av] djur som strypts eller kvävts eller dödats genom ett hårt slag eller [som] fallit utför ett stup eller stångats ihjäl eller rivits av ett rovdjur – om ni inte har slaktat djuret på föreskrivet sätt [medan det var vid liv] – och djur som slaktats på hedniska offeraltare. [Förbjudet är även] att genom teckentydning försöka utforska vad framtiden bär i sitt sköte; detta är ett ogudaktigt företag. Förnekarna av sanningen har nu misströstat om [att kunna göra slut på] er tro. Oroa er därför inte för dem – frukta Mig! Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att Islam skall vara er religion. Om någon drivs [att bryta mot förbuden ovan] av hunger, inte av lust att överträda dem, [skall han finna] Gud ständigt förlåtande, barmhärtig.”
  (Den heliga Koranen, 5:3)

  Som ni ser är kadaver, blod och svinkött Haram (förbjudna att konsumera).

  Hittills har vi förklarat vad haram och halal betyder men vi har inte riktigt förklarat varför haram kött är förbjudet att äta, eller med andra ord vad det är som gör köttet halal; med tanken på att det ligger i muslimernas tro att kött som är haram är ohälsosamt för människans kropp. Detta kommer att vara den viktigaste diskussion som kommer att tas upp. Frågan om halal och haram kött är således inte bara en fråga om den religiösa lagen (yttrandet av Guds namn med riktning mot Ka’ba), för utöver detta, ligger vetenskapliga skäl bakom sanningen om varför vi bör äta halal kött och vad halal betyder enligt vetenskapen – mänsklighetens gemensamma språk.

  Den islamiska praxisen att slakta djur med hjälp av ett kraftigt snitt på framsidan av halsen har ofta utsatts för attacker från vissa djurrättsaktivister som en form av djurplågeri där deras påståenden är att det är en smärtsam och omänsklig metod att döda djur på. I väst är det ett måste, enligt lag, att bedöva djuret med ett skott i huvudet (en av få metoder som används) före slakten, antagligen för att lämna djuret medvetslöst och att förhindra den från att åter hamna i medvetande, innan det avlivas för att inte bromsa rörligheten under behandlingen. Detta används också för att förhindra att djur känner smärta innan det dör.

  Tysk forskning studerar smärtan

  Det kan komma som en överraskning för de som har gjort sådana anklagelser att lära av resultaten av en studie utförd av professor Wilhelm Schulze och hans kollega Dr. Hazim mellan 1974 och 1978 vid School of Veterinary Medicine, Hannover Universitet i Tyskland. I studien: ”Försök att objektivisera smärta och medvetenhet i konventionell (Bultpistol bedövning) och Rituell (“halal”, dvs. med kniv) slakt genomfördes. Från metoderna för slakt av får och kalvar ”dras slutsatsen att islamisk slakt är den mest humana metoden för slakt och att den bultpistol bedövning, som praktiseras i västvärlden orsakar svår smärta för djuret.

  I studien hade flera elektroder kirurgiskt implanterats på olika punkter i skallen hos alla djur, i syfte att vidröra ytan av hjärnan. Djuren fick återhämta sig under flera veckor. Vissa djur slaktades sedan genom att göra ett snabbt och djupt snitt med en vass kniv runt halsen och kapa halsblodsådervenerna och halspulsådern, samt luft-och matstrupen (Islamisk metod).

  Andra djur bedövades med hjälp av en Bultpistol (CBP). Under försöket, användes en elektroencefalograf (EEG) och ett elektrokardiogram (EKG) för att registrera hjärn- och hjärtfrekvenser hos alla djur under slakt och bedövning.

  Resultaten blev följande:

  I – Islamisk Metod

  1. De första tre sekunderna efter islamisk slakt som registrerades på EEG:n, uppvisade inte någon förändring från diagrammet före slakt, vilket visar att djuret inte kände någon smärta under eller omedelbart efter snittet.
  2. Under efterföljande 3 sekunder, registrerade EEG:n ett tillstånd av djup sömn – medvetslöshet hos djuret. Detta beror på den stora mängd blod som strömmar ut från kroppen då halspulsådern kapas.
  3. Efter ovannämnda 6 sekunder, registrerade EEG:n ett nollvärde, dvs. den uppvisade inga känslor av smärta överhuvudtaget.
  4. Eftersom hjärnan meddelas att (EEG) sjunkit till en noll-nivå, slår hjärtat fortfarande och kroppen skakar kraftigt (en reflex åtgärd i ryggmärgen). Detta medför ett maximalt utflöde av blod från kroppen vilket leder till ett mer hygieniskt kött för konsumenten.

  II – Västerländsk metod med C.B.P. bedövning

  1. Djuren uppvisade tydligt medvetslöshet snart efter bedövning skett.
  2. EEG registrerade svår smärta hos djuret omedelbart efter bedövning.
  3. Hjärtat hos de djur som bedövats med C.B.P. slutade slå tidigare jämfört med de djur som slaktats enligt den islamiska metoden, vilket resulterar i ett bibehållande av mer blod i köttet. Detta i sin tur är ohygieniskt för konsumenten.

  Västerländsk slaktningsmetod och Galna kosjukan:

  Inte bara är denna typ av bedövning av djuren före slakt allvarligt smärtsam vilket framgår av tidigare experiment, utan det föreligger också en ökad oro för att denna metod kan vara en faktor för spridningen av galna kosjukan från djur till människor, eftersom det upptäcktes i den senaste forskningen som utfördes vid Texas A & M Universitet och Kanada’s Food Inspection Agency, att en metod som kallas pneumatisk bedövning (vilket handlar om bränning av en metall bult i ko-hjärnan följt av en pulverisering med ett sprängindex på 150 LBS av lufttrycket) producerade en så kraftig explosion att djurets hjärnvävnad blev förstörd. Den här nyheten är oroande eftersom hjärnvävnaden och ryggmärgen är de mest smittsamma delarna hos ett djur med galna kosjukan. Metoden orsakar med andra ord dödliga ”schweizerost” liknande hål i hjärnan hos det smittade djuret. Än mer oroväckande är vetskapen om att ungefär 30 till 40 procent av de amerikanska nötkreaturen bedövas med hjälp av pneumatiska vapen.

  Islamiska förordningar för slakt:

  Som man observerat i tidigare studier, är den islamiska slakten av djur en välsignelse för både djuren och människorna. För att slakten skall vara laglig, måste flera åtgärder vidtas av den som utför handlingen. Detta för att säkerställa högsta möjliga nytta för både djuret såväl som för konsumenten.

  I detta avseende, sade Profeten Mohammad(S):

  ”Gud kräver nåd i allt så var barmhärtig när du dödar och när du avlivar: vässa bladet för att lindra dess smärta”.

  Föremålet som används för att slakta djur bör vara väldigt skarpt och vässat och användas snabbt. Det snabba snittet runt halsen kopplar bort flödet av blod till nerver i hjärnan som ansvarar för smärta; vilket leder till att djuret inte känner någon smärta. Lem rörelserna och skakningarna som uppstår hos djuret efter avskurningen sker inte på grund av smärtan, utan dessa uppstår pga. musklernas kontraktion och relaxation i egenskap av bristen på blod. Profeten(S) har också lärt muslimerna att varken slipa kniven framför djuret eller slakta ett djur framför andra djur av samma art. Det som är bra att inse är att användningen av bedövning inte alls skulle ha någon effekt, eftersom det bevisats att det islamiska sättet att slakta, till skillnad från den västerländska, inte leder till någon smärta för boskapen.

  Snittet i halsen bör omfatta luftrören (luftstrupen), matstrupen (esofagus) och de två halsblodådervenerna utan en avskuren ryggmärg. Denna metod leder till ett snabbt flöde av blod där det mesta rinner ur djurets kropp.

  Om ryggmärgen skulle skäras av kommer nervfibrerna inte kunna skicka elektriska signaler till hjärtat och därför leda till hjärtstillestånd vilket resulterar i kvarhållnigen av blod i blodkärlen. Blodet måste tömmas helt innan huvudet avlägsnas. Detta renar köttet genom att ta bort det mesta av blodet som fungerar som ett medium för mikroorganismer. Köttet håller sig också färskt längre jämfört med andra metoder för slakt på grund av detta.

  Anledningen till varför smärtan inte känns av är ännu inte känd. Men om vi skulle använda de experimentella fakta om den islamiska metoden så skulle vi kunna komma med en teori, eller snarare en stark sådan.
  Först och främst är det nu ett faktum att vener och artärer i halsen måste skäras av. När detta är gjort kommer inget blod (syre, näring, bland annat) att nå hjärnans celler. Därför kan ingen smärta uppfattas av dessa celler.
  Varför slår då hjärtrytmen under längre tid med det islamiska sättet och slaktningsmetoden än med det västerländska?
  Om vi skulle tala om människor i stället för boskap då kan vårt biologiska system leda till att hjärtstillestånd inträffar i boskapen. Därför låt mig nämna några fakta som säkert hänger samman med varandra:

  – Hjärtat slår alltid av sig själv utan hjärnans inblandning.

  Ryggrad

  Ryggrad

  – Men hjärtats rytm och styrka styrs av nerver kallade sympatiska- (stimulerande) och parasympatiska (hämmande) nervsystemet där var och en av dessa är aktiva. Båda dessa nervsystem (tillsammans tillhörande den autonoma nervsystem klassen) sträcker sig från ryggmärgen och hjärnstammen till hjärtat. Inom människans medicinska anatomi vet man att nerverna från T1 till T5 av ryggmärgen når till hjärtat. Därför, om skador skulle uppstå över T1-nivån och under T5-nivån i ryggmärgen skulle hjärnan inte längre kunna kontrollera rytm och stärka hjärtats klaffar genom sympatiska nerver medan de parasympatiska nerverna fortfarande skulle kunna arbeta (källa).

  Därför är följande faktum viktigt att ta hänsyn till tillsammans med denna förståelse:

  – Skador ovan T1 kan jämföras med västerländska metoden att skära av boskapens hals. I sådana fall kan hjärtat inte stimuleras att slå hårdare och snabbare av det sympatiska nervsystemet för att öka blodcirkulationen så att blodet kan lämna kroppen genom halsens avskärda blodkärl. Detta är en av anledningarna till att mer blod stannar kvar och gör köttet Haram (innehållande blod, onyttigt och därför förbjudet att konsumera inom Islam).

  – Utöver detta har det experimentellt observerats att boskapens ”hjärtrytm före och 30 sekunder efter bedövning är samma (källa). Detta leder oss till förståelsen att användandet av bedövning, eller ej, inte har någon inverkan på boskapens hjärtrytm.

  – I den sista källan, har följande sagts: ”When the heart was stopped as part of the stunning procedure, blood collected was only 46% of that recorded from lambs stunned in the traditional manner”. Detta tyder på att bedövning leder till faktumet att mindre blod lämnar kroppen.

  – Så fort bedövningen förekommit stannar boskapets respiration (källa). Anledningen till detta är att bedövningen resulterar i inaktivering avhjärnans respiratoriska kontrollcenter.

  Det som är intressant angående denna källa är följande slutsats:

  “It is clear that delayed bleeding after stunning will increase somewhat the amount of blood retained by the carcass and some additional blood is retained if the heart has stopped beating when the animals are bled….
  However, this latter point is not as clear from our data as it is from data of Kirton et al. (1981), where a stunning method that stops the heart immediately was studied….
  However, the stunning method described by Kirton et al. (1981), in which the heart was stopped, increased blood retained in the carcass and reduced carcass blood splash.“
  Som ni ser informerar oss summan av alla dessa fakta, som bygger på experiment, om att den västerländska metoden för bedövning och halshuggning av boskapen har många negativa effekter gällande blodets retention (dvs. den mycket mindre blodförlusten) jämfört med den traditionella islamiska metoden.

  Därför borde anklagelser om djurplågeri i själva verket vara riktade mot de som inte använder det islamiska sättet att slakta utan föredrar att använda de metoder som orsakar smärta och lidande för djuren och också mycket väl kan skada de som konsumerar köttet.

  Som framgår ovan, garanterar den islamiska metoden för slaktning att den minsta smärtan upplevs av boskapen samtidigt som den ser till att köttet blir säkrare att äta rent hälsomässigt. Det snabba snittet av halsens blodkärl kopplar bort blodflödet till hjärnans nerver som ansvarar för smärta och leder till att djuret inte kan känna av smärta. Rörelserna och förlamandet som inträffar så fort djuret blivit halsskuren händer inte på grund av smärtan, utan den sker på grund av sammandragning och avslappning av musklernas brist på blod. Denna rörelse i sig är viktigt eftersom den tvingar den maximala mängden av blod ut ur kroppen, vilket är mycket viktigt för att rena köttet (ifrån blod); allteftersom återstående blod fungerar som ett medium för mikroorganismer, förutom att kött fritt från blod (eller relativt friare) återstående är fräschare över en längre tid än kött med blod i sig. Nästa faktor som är av stor betydelse är kapandet av luftstrupen, matstrupen och halsblodåders venerna tillsammans med halspulsåders artärerna, som orsakar en snabb utströmning av blod från kroppens systemet. Att däremot hugga av ryggmärgen kan leda till hjärtstillestånd på grund av nervfibrernas skada som leder till hjärtat, och därmed till det oönskade blodets stagnation i kroppens blodkärl.

  Andra slaktningsmetoder

  Det finns dock mycket mera att addera i detta avseende. Det finns fler slaktningsmetoder som används på flera djur och som kommer att beskrivas kortfattat här nedan.

  1 – Mekaniska metoder:

  stunning_with_captive_bolt_gun

  Bultpistol (CBP) metoden

  • Bultpistol (CBP): Denna metod används i stor utsträckning för alla husdjur och kaniner. Pistolpulver (kassett), komprimerad luft och fjäder under spänning kör bultar genom djurens skalle. Denna typ av slaktning används flitigt för alla djur inom slakt. Den kallas ”fångenskap” (eng. captive), eftersom bulten skjuts ur tunnan, men fortfarande är knuten till pistolen.
  • Hjärnskakningsshock (Concussion stunning): Ett mekaniskt instrument som genererar ett slag mot hjärnan och framkallar en hjärnskakning. Denna metod används för nötkreatur, får och kaniner.
  • Fria kulor: Används för svårhanterbara djur såsom vildsvin, bisonoxe, hjort, häst eller vid nödsituationer.
  Efter bedövning får djuren ett stick av en stav i hjärnskålen vilken placeras som bultar för att förstöra den nedre delen av hjärnan och den övre ryggmärgen. I alla dessa metoder, orsakas medvetslöshet antingen genom penetrering av skallen, vilket orsakar hjärnskador, eller genom att orsaka ett skakande slag mot hjärnan utan penetration. Efter bedövning undergår djuret ett stick (eng. sticking) för att blockera blodflödet till hjärnan. Efter att djuren har blivit slaktade är de avblodade, och det är de blödningar som orsakar döden. Branschens krav är att hjärtat bör fortsätta slå så länge som möjligt efter stickningen för att så mycket blod som möjligt förs ur köttet och blodkärlen.

  2- Elektrisk chock:

  electric_stunning

  Elektriskt huvudchock

  • Huvudchock: Boskap, får, getter och strutsar bedövas alla med denna metod. Tekniken innebär tillämpningen av ett par av elektriska tänger på båda sidor av djurets huvud. En elektrisk ström leds sedan genom hjärnan och detta leder till en tillfällig förlust av medvetande.

  • Hjärtstilleståndschock: Används för boskap, får, grisar, kaniner och getter. En elektrisk ström sänds antingen genom huvudet och kroppen på samma gång för att korsa hjärnan och hjärtat eller så skickas den först genom huvudet och sedan över bröstet.

  chicken

  Vattenbadchock

  • Vattenbadchock: Detta är en allmänt använd metod för att chocka kycklingar, kalkoner, gäss och ankor. I denna metod, hängs fåglarna upp och ner på ett rörligt transportband som tar dem till de elektriska vattenbaden. Meningen är att fåglarnas huvud ska vara nedsänkt i vattnet och utsättas för elektricitet. Under de senaste åren har styrkan i elektrisk ström höjts för att säkerställa döden hos fåglarna från hjärtstillestånd.

  Jag tycker att denna metod är bland de värsta som finns eftersom det är väl känt vetenskapligt att blodet koagulerar under den elektriska chocken som dessa boskap utsätts för.

  Förutom blodretentionen syftar en artikel på att de stress-relaterade hormonerna kortisol och arenalin produceras och finns i blodet under de omänskliga elstötarna som djuret upplever. Alltså den riktiga frågan som återstår är vilka typ av negativa effekter som uppstår på vår hälsa när det gäller konsumtionen av sådant kött som innehåller sådana stress-hormoner. Är vi verkligen trygga från att äta kyckling utsatt för elchocker? Om så är fallet då föreslår jag att ni tänker om!

  3 – Gasning:
  Fåglar skjuts med hjälp av koldioxid (CO2) och argon gas medan de är kvar i sina burar. På svin används också gasförgiftning (CO2), vilket gör att djuren kvävs till döds.

  4 – Stickning:
  I denna metod sticker man en kniv i djurets hals eller nacke för att orsaka hjärndöd som ett resultat av den snabba blodförlusten i hjärnan.

  Känner djuret någon smärta under dessa metoders utförande?

  Studier har visat att slakt genom de ovannämnda teknikerna försätter djuret i onödiga smärtor. Gällande CBP, visade studier vid det tyska universitet följande resultat för dessa djur:

  1. Djuren var tydligt medvetslösa strax efter det bedövande slaget.
  2. EEG visade svår smärta omedelbart efter det bedövande slaget (på grund av själva chocken).
  3. Hjärtan tillhörande de djur som dödats av CBP slutade slå tidigare jämfört med de djur som dödats enligt den Islamiska halal-metoden. Därmed resulterar CBP i ett bibehållande av mer blod i köttet och är därför ohygienisk för konsumenten.

  * Trots att djuren försattes i medvetslöshet, kände de svåra smärtor genom dessa metoder; en faktor som inte förekommer i det Islamiska sättet att slakta.

  För att CBP-metoden skall vara effektiv, skall den utföras av välutbildad personal, och särskilda patron styrkor skall användas. Om detta inte följs, eller om pistolen inte placeras korrekt blir djuret tvunget att utstå smärtan på grund av att ha blivit skjuten felaktigt och kommer att ställas inför smärtan att bli skjutet igen. Om djuret skulle ha slaktats utan CBP skulle ingen smärta eller minimal smärta ha känts av djuret. I en rapport från 1996, sade den vetenskapliga kommittén vid den Europeiska kommissionen att ”i 5 till 10% av boskapen, är bultpistol-metoden inte korrekt tillämpad”, vilket – enligt VIVA (Vegetarian International Voice for Animals) – handlade om över 230000 fall av boskapsslakt enbart i Storbritannien.

  FAWC (Farm Animal Welfare Association) rapporterade:
  ”Under våra slakteribesök, har vi ofta undersökt huvudena av de slaktade boskapen för att examinera bultens penetration. Enligt vår uppfattning var det alldeles för många fall där penetrationen inte hade skett på eller även var i närheten av de rekommenderade ställena. Dessutom fanns det också bevis på ett stort antal dubbel skott (vilket tyder på att det första skottet hade missat sitt mål).”

  Detsamma kan sägas för elektriska huvudchocken. RSPCA (The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) säger: ”Det finns allt flera vetenskapliga bevis till att vissa djur som chockas elektriskt med hjälp av tång återfår medvetandet innan de dör av blodförlust.” Skälen till detta är antingen en ineffektiv elektrisk ström som passerat genom djurens hjärna under elchocken eller att djuren börjar återfå medvetandet om tiden mellan chocken och sticket översträder 20 sekunder.

  VIVA:s förklaring till denna mening är att chocken orsakad av huvudchock-tekniken varar mellan 20 och 40 sekunder medan intervallet mellan chocken och skärandet är så hög som 70 sekunder för fåren. Detta innebär att det finns cirka 5 miljoner får som återfår medvetandet efter den elektriska chocken innan de dör av blodförlust.

  Forskningen vid Bristol Universitet har också visat att det efter en elektrisk chock, kan vara så att fåren inte känna smärta, men däremot upplever perioder av fullt medvetande. Dessutom finns det inga bevis på att de förlorar medvetandet direkt, och vissa människor, liksom neurofysiologisten Dr. Harold Hilman anser att chocken är oerhört smärtsam genom att påpeka att elstötandet av fångar används som tortyrmetod i vissa länder. Djur en kan inte uttrycka denna smärta genom att skrika eller genom att röra sig på grund av den massiva elektriska strömmen som paralyserar dem.

  En otillräcklig chock förekommer också i vattenbaden, särskilt när det handlar om ankor och gäss; eftersom de tenderar att höja sina huvuden när de förs in i vattenbaden där huvudet därför inte är helt nedsänkt i vattnet. Ett annat problem med denna metod är att även om syftet med den här metoden är att få hjärtstillestånd, ”så chockas många fåglar felaktigt och återfår medvetandet före slakten,” enligt RSPCA. Detta är också fallet för stickning, eftersom djuren kan återfå medvetandet innan döden.

  Smärtan som upplevs hos vilken levande varelse som helst vid kvävning, som i fallet med gasning, är uppenbar (att förstå) och behöver därför inte förklaras mer i detalj.

  Vad som kan konstateras är att även om dessa metoder förmodligen används till att minska smärtan, blir resultatet att djuret genomgår mer smärta istället, både från den ursprungliga bedövningen och från följande åtgärder om elchockarna utförs bristfälligt. Återigen, är det förbjudet inom Islam att orsaka onödigt lidande hos djuren vid slakt.

  Hälsa

  Avlägsnandet av blod:
  Det är uppenbart att borttagandet av maximal blodmängd innan djuret avlivas, är av avgörande betydelse för att rena köttet. I de olika metoderna för chokning kan djur drabbas av hjärtstillestånd efteråt, antingen oavsiktligt, såsom vid huvudchockning, eller avsiktligt, såsom vid vattenbadschockning, där tillräcklig elektricitet används för att garantera hjärtstillestånd hos hönsen. Resultaten från försöket i det tyska universitet visar att hjärtan hos CBP-genomförda djur slutar att slå tidigare jämfört med de djur som slaktats enligt den islamiska metoden; vilket tyder på att mer blod bibehålls i köttet. Chockandet ger också upphov till ”salt och peppar” blödningar där de små blodkärlen hänrycker och blod läcker in i muskelvävnaden. Alla dessa tekniker ser till att blodet stannar kvar i blodkärlen där mikroorganismers förökning möjliggörs.

  Köttkontaminering:
  Det finns en stigande oro att chockningsmetoderna kan vara faktorer för spridandet av den galna ko-sjukan från djur till människor. Anledningen till detta är att detta upptäcktes i en forskningsstudie som utfördes vid Texas A&M Universitet och Kanada’s Food Inspection Agency. Metoden som användes kallas för pneumatisk chockning (vilket innebär bränningen av en metallbult i ko-hjärnan följt av pulveriseringssprängindex på 150 pounds av lufttrycket) levererade en kraft så explosiv att den smetade ut hjärnvävnaden hos djuret. Den här nyheten var och är oroande eftersom hjärnvävnaden och ryggmärgen är de mest smittsamma delarna av ett djur med galna ko-sjukan. Än mer oroväckande är att ungefär 30 till 40 procent av den amerikanska boskapen chockas av pneumatiska vapen.
  Det konstaterades i ett experiment som utfördes av Gregory och Whittington år 1992 och publicerades i Research in Veterinary Science under rubriken Inhalation of Water During Electrical Stunning in Chickens, att ”kycklingarna kan och andas in vatten under en elektrisk chock i ett vattenbad. Det finns ingen utväg från detta problem för tillfället.” Det noterades också att fåglar kan släppa avföring samtidigt som de elektrokuteras och därmed kan levande fåglar andas in vatten blandat med avföring under chockandet, vilket gör deras kött ohygieniskt där vätska kan läcka ut ur lungorna och orsaka kontaminering.

  Dödsfaran:
  I flera av dessa metoder, dör djuren innan de slaktas, antingen oavsiktligt, exempelvis som vid CBP och huvudchockning, eller avsiktligt, som till exempel vid gasning. Detta, enligt Islam, gör köttet oätligt och förbjudet (dvs. ”Haram” (dåligt), vilket är motsatsen till ”halal” (bra)), eftersom detta kött ingår i den ”färska kadaver”-kategorin.

  Källa:
   Corcoran, Leila Cattle stun gun may heighten mad cow risk Reuters newsservice.25/7/1997
   http://www.fao.org/docrep/003/x6909e/x6909e09.htm#TopOfPage
   http://www.tiho-hannover.de/service/presse/verkuendungsblatt/verkbl115_wilhelm_schulze_preis.pdf
   ECU Slaughter of ruminants-use of pneumatic stunning with air inject The European Commission 17/02/1998
   McAlister, Judith bib@tiho-hannover.de School of Veterinary Medicine, Hannover University.12/07/02
   Is Stunning Animals Really Humane? Dr. Aisha El-Awady
   Al-islam.org slaughtering and hunting of animals Islamic laws.1997
   Naik, Zakir Islamic way of slaughtering looks cruel Islamicvoice.com.09/1999
   Is Islamic Slaughtering Cruel to Animals? Dr. Aisha El-Awady
   Going for the Kill. Juliet Gellatley BSc (Zoology)
   Sentenced to Death. Rebecca Smith

   

   

   

  Read more